AfklaringVest - som anden aktør...

Vejen til implementering og fastholdelse på arbejdsmarkedet gennem eget ansvar og fælles indsats...

Psykologiske undersøgelser som afklaringsforløb med fokus på udvikling via personligt ansvar, motivation, individuelle ressourcer og udviklingsmuligheder...

Psykologisk undersøgelse

Psykologisk test og undersøgelse ved AfklaringVest

Information om psykologisk undersøgelse.

Print Friendly, PDF & Email

Hvorfor skal man til psykologisk undersøgelse?

En psykologisk undersøgelse vil belyse din situation og give større forståelse for dine ressourcer og eventuelle begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen bruges også til at belyse mulighederne for et eventuelt arbejde eller en uddannelse.

Hvad spørger psykologen om?

I samtalerne spørger psykologen dig om din livshistorie, selvopfattelse, tanke- og reaktionsmønstre, følelser i forskellige situationer samt håndtering af psykiske og fysiske symptomer.

Der spørges om eventuelle erfaringer fra behandlingsforløb og revalideringsforløb, nuværende livssituation og forestillinger om fremtiden.

Varighed

En typisk psykologisk undersøgelse varer ofte 4-8 timer fordelt over 1-3 konsultationer.

Man vil blive orienteret om undersøgelsens resultat. Det kan foregå umiddelbart efter undersøgelsen eller ved en afsluttende konsultation alt efter hvilken aftale, der er indgået med kommunens sagsbehandler.

Kommunen vil modtage rapporten typisk efter 2-3 uger, og når materialet er gennemlæst, vil du oftest blive indkaldt til en samtale, hvor I sammen gennemgår konklusionen.

Du vil få mulighed for at bede om en kopi af den endelige rapport.

Hvad er en psykologisk undersøgelse?

En psykologisk undersøgelse bygger på samtaler med psykologen samt en eller flere psykologiske tests.

Undersøgelsen foregår som et struktureret klinisk interview, hvor du indgår i et samarbejde med psykologen om at få beskrevet din situation bedst muligt.

Der kan være tale om personlighedstest, som bidrager til psykologens forståelse af dig og dit forhold til andre mennesker.

Det kan også være såkaldte neuropsykologiske og kognitive tests, der belyser dine evner i forhold til problemløsning, logisk tænkning, hukommelse – indlæring, koncentration og lignende.

Eller flere omfattende prøver som sammenlagt viser klientens begavelsesniveau. Intelligenstestning som er en god prædiktor for udviklingsmulighederne såsom at tackle personlighedsmæssige problematikker og psykiske symptomer samt for prognosen for at profitere af eventuel behandling.

Det kliniske interview og de psykologiske tests sikrer, at psykologen får et godt kendskab til dig og din særlige livshistorie. På baggrund af det samlede materiale foretager psykologen en vurdering af dine evner, personlighed og funktionsmåde.

Denne vurdering bliver brugt til en afklaring af dine muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet og/eller uddannelse samt eventuelle forslag til psykologisk behandling.

Den endelige rapport vil altid rumme diagnoser, prognose, behandling og udviklingsmuligheder.

Hvis man ønsker at vide mere om psykiske sygdomme kan man læse mere på landsforeningen SIND.

Personlig hjælper eller pårørende som bisidder ved undersøgelsen

Ofte udtrykker særligt sårbare personer ønske om at have en støttende person med, som de føler sig trygge ved, og som kan hjælpe dem med at fortælle om deres særlige problemstillinger.

Dette er som udgangspunkt ikke en mulighed, da psykologen objektivt skal se personen, som han/hun reelt fremstår i undersøgelses situationen. Således kan personen beskrives objektivt, uden at være farvet af sin relation til hjælperen.

I henhold til tavshedspligt og etik kan der af journal materialet under undersøgelsen fremkomme personlige og følsomme oplysninger om klienten. Fortrolige oplysninger som klienten ikke var bevidst om og måske havde glemt, oplysninger som klienten således muligvis ikke ønsker at dele med en hjælper eller pårørende.

For at undgå kompromiterende og pinagtige situationer for klienten ønsker vi derfor ikke at andre end klienten deltager i undersøgelsen hos AfklaringVest.

I henhold til god skik og etik for psykologisk testning er psykologen pålagt at begrænse udbredelsen af befolkningens kendskab og viden om indholdet af disse, dette for at bevare validiteten af de psykologiske test fremtidigt.

Der er således flere grunde til at vi ikke umiddelbart kan imødekomme ønsker om en bisidder ved undersøglsen.

I de tilfælde hvor der af konkrete og specifikke årsager kræves en bisidder for at gennemføre undersøglesen og det vurderes som fagligt relevant, kan der i enkeltstående tilfælde på forhånd indgås aftale med kommunen om en sådan foranstaltning, hvor en bisidder deltager i en på forhånd aftalt og afgrænset del af undersøgelsen.

Praktiske forhold

Undlad at lave for mange planer på selve dagen for den psykologiske undersøgelsen og mød op i god tid.

Undlad forud for den psykologiske undersøgelse at drikke alkohol eller at tage mere medicin end aftalt med lægen, da det vil kunne have indflydelse på dine præstationer i prøverne.

Medbring altid læsebriller og høreapparat, da du oftest skal udføre nogle små psykologiske prøver.

Der er indlagt pauser under undersøgelsen, og der vil blive serveret kolde drikke / kaffe /the.

Efter undersøgelsen er det normalt, at man føler sig træt og har brug for en pause eller et hvil derhjemme.

Afbud til undersøgelsen

Hvis du bliver forhindret i at møde op til den psykologiske undersøgelse, skal du melde afbud til både din kommunale sagsbehandler og AfklaringVest så tidligt som muligt og helst dagen forinden. I samråd med din sagsbehandler vurderes det, om du har en gyldig grund til at melde afbud.

Psykologen, som skal forestå den psykologiske undersøgelse, bruger meget tid på forberedelse og planlægning af den psykologiske undersøgelse og afsætter ligeledes mange timer til efterfølgende at skrive og tolke resultaterne af undersøgelsen.

Der kan ofte gå flere uger, før du kan få en ny tid til psykologisk undersøgelse, hvis du melder afbud eller udebliver. I værste fald gives der ikke en ny tid.

Således er det vigtigt, at du undgår aktiviteter eller situationer, som kan forhindre dig i at møde til den psykologiske undersøgelse.